فۆنتی کوردی

2021/11/22
66

بۆ نووسینی کوردیی ناوەندی، فۆنت دەبێت ئەم کاراکتەرانەی یوونیکۆدی هەبێت: «ڵ ۆ ە ێ ڤ ڕ»

کۆگای فۆنتی کوردی

فۆنتی فارسی و عەرەبی کە کوردیشیان پێ دەنووسرێت

فۆنتەکانی سایتی Google Fonts

 1. Amiri (بەرهەمی www.amirifont.org)
 2. Scheherazade (بەرهەمی SIL International)
 3. Lateef (بەرهەمی SIL International)
 4. Harmattan (بەرهەمی SIL International)
 5. Mirza
 6. Katibeh
 7. Jomhuria
 8. IBM Plex Sans Arabic
 9. Noto Sans Arabic
 10. Noto Naskh Arabic
 11. Noto Kufi Arabic
 12. Reem Kufi
 13. Kufam
 14. Aref Ruqaa

فۆنتەکانی صابر راستیکردار (Saber Rastikerdar)

فۆنت بۆ کڕین

فۆنتە عەرەبییەکانی ویندۆز (Microsoft Windows)

ئەمانە کوردییان پێ دەنووسرێت:

 1. Arabic Typesetting
 2. Arial
 3. Calibri
 4. Courier New
 5. Microsoft Uighur
 6. Sakkal Majalla
 7. Segoe UI
 8. Simplified Arabic
 9. Tahoma
 10. Times New Roman

ئەمانە کوردییان پێ نانووسرێت:

Aldhabi, Andalus, Traditional Arabic, Simplified Arabic Fixed, Urdu Typesetting